Search > Browse Articles > SearchOriginal Articles
Arterial stiffness in subclinical atherosclerosis quantified with ultrafast pulse wave velocity measurements: a comparison with a healthy population using propensity score matching
Xuezhong Jiang, Weiming Ge, Hui Huang, Yating Li, Xiaojing Liu, Huiyan Pang, Rui He, Hui Wang, Zhengqiu Zhu, Ping He, Yinping Wang, Xuehui Ma, Airong Ren, Bixiao Shen, Meijuan Wang
Ultrasonography. 2024;43(4):263-271.   Published online April 24, 2024
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.24045
                  
Carotid stiffening predicts cardiovascular risk stratification in mid-life: non-invasive quantification with ultrafast ultrasound imaging
Zhengqiu Zhu, Lingshan Chen, Wenjun Liu, Yiyun Wu, Chong Zou, Xinyi Zhang, Shanshan He, Yinping Wang, Bixiao Shen, Xuehui Ma, Hui Gao, Yun Luan, Hui Huang
Ultrasonography. 2022;41(3):462-472.   Published online November 1, 2021
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21197
                  
Noninvasive prediction of carotid artery atherosclerosis by multiple abdominal fat indices measured via ultrasonography
Mohammed Hazem, Mahmoud Elsamman, Shamardan Bazeed, Mohammed Zaki
Ultrasonography. 2021;40(3):366-377.   Published online October 24, 2020
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20109
                  
Review Articles
General principles and overview of vascular contrast-enhanced ultrasonography
Vasileios Rafailidis, Dean Y. Huang, Gibran Timothy Yusuf, Paul S. Sidhu
Ultrasonography. 2020;39(1):22-42.   Published online June 25, 2019
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.19022
                  
General principles of carotid Doppler ultrasonography
Whal Lee
Ultrasonography. 2014;33(1):11-17.   Published online December 11, 2013
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.13018
                  
1 |
Volume43 No. 4
endonote style file
2.4
SCImago Journal & Country Rank
Editorial Office
A-304 Mapo Trapalace, 53 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04158, Korea
TEL : +82-2-763-5627   FAX : +82-2-763-6909   E-mail : office@ultrasound.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Society of Ultrasound in Medicine.                 Developed in M2PI
Zoom in Close layer