Search > Browse Articles > SearchReview Article
2022 Taiwan clinical multicenter expert consensus and recommendations for thyroid radiofrequency ablation
Wei-Che Lin, Wen-Chieh Chen, Pei-Wen Wang, Yi-Chia Chan, Yen-Hsiang Chang, Harn-Shen Chen, Szu-Tah Chen, Wei-Chih Chen, Kai-Lun Cheng, Shun-Yu Chi, Pi-Ling Chiang, Chen-Kai Chou, Feng-Fu Chou, Shun-Chen Huang, Feng-Hsuan Liu, Sheng-Dean Luo, Fen-Yu Tseng, Chih-Yuan Wang, Wen-Hung Wang, Ming-Hsun Wu
Ultrasonography. 2023;42(3):357-375.   Published online November 19, 2022
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.22126
                  
Guideline
The AFSUMB Consensus Statements and Recommendations for the Clinical Practice of Contrast-Enhanced Ultrasound using Sonazoid
Jae Young Lee, Yasunori Minami, Byung Ihn Choi, Won Jae Lee, Yi-Hong Chou, Woo Kyoung Jeong, Mi-Suk Park, Nobuki Kudo, Min Woo Lee, Ken Kamata, Hiroko Iijima, So Yeon Kim, Kazushi Numata, Katsutoshi Sugimoto, Hitoshi Maruyama, Yasukiyo Sumino, Chikara Ogawa, Masayuki Kitano, Ijin Joo, Junichi Arita, Ja-Der Liang, Hsi-Ming Lin, Christian Nolsoe, Odd Helge Gilja, Masatoshi Kudo
Ultrasonography. 2020;39(3):191-220.   Published online April 27, 2020
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20057
                  
1 |
Volume43 No. 4
endonote style file
2.4
SCImago Journal & Country Rank
Editorial Office
A-304 Mapo Trapalace, 53 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04158, Korea
TEL : +82-2-763-5627   FAX : +82-2-763-6909   E-mail : office@ultrasound.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Society of Ultrasound in Medicine.                 Developed in M2PI
Zoom in Close layer