Search > Browse Articles > SearchReview Article
2022 Taiwan clinical multicenter expert consensus and recommendations for thyroid radiofrequency ablation
Wei-Che Lin, Wen-Chieh Chen, Pei-Wen Wang, Yi-Chia Chan, Yen-Hsiang Chang, Harn-Shen Chen, Szu-Tah Chen, Wei-Chih Chen, Kai-Lun Cheng, Shun-Yu Chi, Pi-Ling Chiang, Chen-Kai Chou, Feng-Fu Chou, Shun-Chen Huang, Feng-Hsuan Liu, Sheng-Dean Luo, Fen-Yu Tseng, Chih-Yuan Wang, Wen-Hung Wang, Ming-Hsun Wu
Ultrasonography. 2023;42(3):357-375.   Published online November 19, 2022
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.22126
                  
Original Article
Clinical practice guidelines for radiofrequency ablation of benign thyroid nodules: a systematic review
Minkyoung Lee, Jung Hwan Baek, Chong Hyun Suh, Sae Rom Chung, Young Jun Choi, Jeong Hyun Lee, Eun Ju Ha, Dong Gyu Na
Ultrasonography. 2021;40(2):256-264.   Published online June 8, 2020
DOI: https://doi.org/10.14366/usg.20015
                  
Radiofrequency Ablation of Benign Thyroid Nodules and Recurrent Thyroid Cancers: Consensus Statement and Recommendations.
Dong Gyu Na, Jeong Hyun Lee, So Lyung Jung, Ji Hoon Kim, Jin Yong Sung, Jung Hee Shin, Eun Kyung Kim, Joon Hyung Lee, Dong Wook Kim, Jeong Seon Park, Kyu Sun Kim, Seon Mi Baek, Younghen Lee, Semin Chong, Jung Suk Sim, Jung Yin Huh, Jae Ik Bae, Kyung Tae Kim, Song Yee Han, Min Young Bae, Yoon Suk Kim, Jung Hwan Baek
J Korean Soc Ultrasound Med. 2012;31(2):73-80.   Published online June 30, 2012
1 |
Volume43 No. 3
endonote style file
2.4
SCImago Journal & Country Rank
Editorial Office
A-304 Mapo Trapalace, 53 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04158, Korea
TEL : +82-2-763-5627   FAX : +82-2-763-6909   E-mail : office@ultrasound.or.kr
About |  Browse Articles |  Current Issue |  For Authors and Reviewers
Copyright © Korean Society of Ultrasound in Medicine.                 Developed in M2PI
Zoom in Close layer