Contrast-enhanced ultrasound imaging features and clinical characteristics of combined hepatocellular cholangiocarcinoma: comparison with hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Hai-Chun Zhang, Ting Zhu, Rong-Fei Hu, Long Wu
Ultrasonography. 2020;39(4):356-366.   Published online 2020 Mar 13     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.19093
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Combining serum AFP and CEUS LI-RADS for better diagnostic performance in Chinese high-risk patients
Wushuang Gong, Jiaqi Wu, Hong Wei, Zhaopeng Jiang, Ming Wan, Chengwei Wu, Weili Xue, Rao Ma, Xianli Zhou, Hang Zhou
La radiologia medica.2023; 128(4): 393.     CrossRef
Non-invasive imaging in the diagnosis of combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma
Yu-Ting Shen, Wen-Wen Yue, Hui-Xiong Xu
Abdominal Radiology.2023; 48(6): 2019.     CrossRef
Preoperative Differentiation of Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma From Hepatocellular Carcinoma and Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Nomogram Based on Ultrasonographic Features and Clinical Indicators
Yanling Chen, Qing Lu, Weibin Zhang, Jiaying Cao, Yi Dong, Wenping Wang
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Prediction of Microvascular Invasion in Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma Based on Pre-operative Clinical Data and Contrast-Enhanced Ultrasound Characteristics
Yanling Chen, Qing Lu, Yuli Zhu, Beijian Huang, Yi Dong, Wenping Wang
Ultrasound in Medicine & Biology.2022; 48(7): 1190.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound manifestations of synchronous combined hepatocellular-cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma: A case report
Ling Gao, Jia-Yan Huang, Zi-Jian Lu, Qiang Lu
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(11): 3615.     CrossRef
Diagnostic criteria of perfluorobutane-enhanced ultrasonography for diagnosing hepatocellular carcinoma in high-risk individuals: how is late washout determined?
Hyo-Jin Kang, Jung Hoon Kim, Jeongin Yoo, Joon Koo Han
Ultrasonography.2022; 41(3): 530.     CrossRef
Development and Validation of a Nomogram for Differentiating Combined Hepatocellular Cholangiocarcinoma From Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Tao Wang, Wanxiang Wang, Jinfu Zhang, Xianwei Yang, Shu Shen, Wentao Wang
Frontiers in Oncology.2020;[Epub]     CrossRef