Malignant-looking thyroid nodules with size reduction: core needle biopsy results
Ha Young Lee, Jung Hwan Baek, Eun Ju Ha, Jee Won Park, Jeong Hyun Lee, Dong Eun Song, Young Kee Shong
Ultrasonography. 2016;35(4):327-334.   Published online 2016 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.15082
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of the size of benign thyroid degenerative nodules on ACR TI-RADS categories
Yan Yan, Fan Zhang, Huiyu Ge, Liying Miao, Lulu Zhang, Ying Xiong, Qiang Fu, Hao Liu
Journal of Medical Ultrasonics.2022; 49(1): 71.     CrossRef
Factors related to the absorption rate of benign thyroid nodules after image-guided microwave ablation: a 3-year follow-up
Li-Hong Liu, Bei-Bei Yang, Ying Liu, Jin-Ling Wang, Dan-Dan Wang, Hong-Yu Ding, Shu-Rong Wang
International Journal of Hyperthermia.2022; 39(1): 8.     CrossRef
Contrast-enhanced ultrasound improves the potency of fine-needle aspiration in thyroid nodules with high inadequate risk
Tinghui Yin, Bowen Zheng, Yufan Lian, Haifeng Li, Lei Tan, Shicheng Xu, Yong Liu, Tao Wu, Jie Ren
BMC Medical Imaging.2022;[Epub]     CrossRef
Long-term follow-up of the radiofrequency ablation of benign thyroid nodules: the value of additional treatment
Hyun Jin Kim, Jung Hwan Baek, Woojin Cho, Jung Suk Sim
Ultrasonography.2022; 41(4): 661.     CrossRef
Ultrasound malignancy risk stratification of thyroid nodules based on the degree of hypoechogenicity and echotexture
Ji Ye Lee, Dong Gyu Na, So Jin Yoon, Hye Yun Gwon, Wooyul Paik, Taeeun Kim, Jin Yub Kim
European Radiology.2020; 30(3): 1653.     CrossRef
Malignancy Analyses of Thyroid Nodules in Patients Subjected to Surgery with Cytological- and Ultrasound-Based Risk Stratification Systems
Stefania Giuliano, Maria Mirabelli, Eusebio Chiefari, Margherita Vergine, Rita Gervasi, Francesco S. Brunetti, Nadia Innaro, Giuseppe Donato, Antonio Aversa, Antonio Brunetti
Endocrines.2020; 1(2): 102.     CrossRef
Degenerating Thyroid Nodules: Ultrasound Diagnosis, Clinical Significance, and Management
Jie Ren, Jung Hwan Baek, Sae Rom Chung, Young Jun Choi, Chan Kwon Jung, Jeong Hyun Lee
Korean Journal of Radiology.2019; 20(6): 947.     CrossRef
Ultrasound-Guided Core Needle Biopsy Techniques for Intermediate or Low Suspicion Thyroid Nodules: Which Method is Effective for Diagnosis?
Soo Yeon Hahn, Jung Hee Shin, Young Lyun Oh, Ko Woon Park
Korean Journal of Radiology.2019; 20(10): 1454.     CrossRef
Impact of ultrasound-guided fine needle aspiration cytology for diagnosis of thyroid nodules
Jing Wang, Jing Liu, Zhe Liu
Medicine.2019; 98(38): e17192.     CrossRef
Utility of a formatted pathologic reporting system in thyroid core needle biopsy: A validation study of 1998 consecutive cases
Ji‐Young Choe, Yoonjin Kwak, Mimi Kim, Yul Ri Chung, Hyun Jeong Kim, Yeo Koon Kim, So Yeon Park
Clinical Endocrinology.2018; 88(1): 96.     CrossRef
Ultrasonographic Interval Changes in Solid Thyroid Nodules after Ultrasonography-Guided Fine-Needle Aspiration
Ik Jung Hwang, Dong Wook Kim, Yoo Jin Lee, Hye Jung Choo, Soo Jin Jung, Hye Jin Baek
Korean Journal of Radiology.2018; 19(1): 158.     CrossRef
Reliability of core needle biopsy as a second-line procedure in thyroid nodules with an indeterminate fine-needle aspiration report: a systematic review and meta-analysis
Pierpaolo Trimboli, Luca Giovanella
Ultrasonography.2018; 37(2): 121.     CrossRef
Ultrasonographic Echogenicity and Histopathologic Correlation of Thyroid Nodules in Core Needle Biopsy Specimens
Ji-hoon Kim, Dong Gyu Na, Hunkyung Lee
Korean Journal of Radiology.2018; 19(4): 673.     CrossRef
Core Needle Biopsy of the Thyroid: 2016 Consensus Statement and Recommendations from Korean Society of Thyroid Radiology
Dong Gyu Na, Jung Hwan Baek, So Lyung Jung, Ji-hoon Kim, Jin Yong Sung, Kyu Sun Kim, Jeong Hyun Lee, Jung Hee Shin, Yoon Jung Choi, Eun Ju Ha, Hyun Kyung Lim, Soo Jin Kim, Soo Yeon Hahn, Kwang Hwi Lee, Young Jun Choi, Inyoung Youn, Young Joong Kim, Hye Sh
Korean Journal of Radiology.2017; 18(1): 217.     CrossRef
Current status of core needle biopsy of the thyroid
Jung Hwan Baek
Ultrasonography.2017; 36(2): 83.     CrossRef
Radiofrequency ablation of benign thyroid nodules: depicting early sign of regrowth by calculating vital volume
Jung Suk Sim, Jung Hwan Baek, Joongyub Lee, Woojin Cho, Sung Il Jung
International Journal of Hyperthermia.2017; : 1.     CrossRef
Detection of Malignancy Among Suspicious Thyroid Nodules <1 cm on Ultrasound with Various Thyroid Image Reporting and Data Systems
Su Min Ha, Jae Kyun Kim, Jung Hwan Baek
Thyroid.2017; 27(10): 1307.     CrossRef