Theragnostic ultrasound using microbubbles in the treatment of prostate cancer
Hak Jong Lee, Young Il Yoon, Yun Jung Bae
Ultrasonography. 2016;35(4):309-317.   Published online 2016 Apr 14     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.16006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Mechanisms underlying sonoporation: Interaction between microbubbles and cells
Yanye Yang, Qunying Li, Xiasheng Guo, Juan Tu, Dong Zhang
Ultrasonics Sonochemistry.2020; 67: 105096.     CrossRef
Drug-Loaded Microbubbles Combined with Ultrasound for Thrombolysis and Malignant Tumor Therapy
Qian Gong, Xingxing Gao, Wenfang Liu, Tingting Hong, Chuanpin Chen
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Ultrasound-Mediated Diagnosis and Therapy based on Ultrasound Contrast Agents
Young Il Yoon, Wei Tang, Xiaoyuan Chen
Small Methods.2017; 1(8): 1700173.     CrossRef
Advanced Microbubbles as a Multifunctional Platform Combining Imaging and Therapy
Xianwei Ni, Jinmin Ye, Liping Wang, Shunlong Xu, Chunpeng Zou, Yan Yang, Zhe Liu
Applied Sciences.2016; 6(11): 365.     CrossRef