Differentiation of cystic biliary atresia and choledochal cysts using prenatal ultrasonography
Lizhu Chen, Fujiao He, Kaihui Zeng, Bing Wang, Jingyu Li, Dan Zhao, Zeyu Yang, Weidong Ren
Ultrasonography. 2022;41(1):140-149.   Published online 2021 May 10     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21028
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dysmorphic Gallbladder Found on Prenatal Ultrasound as a Hint for Biliary Atresia
Fujiao He, Shu Feng, Yun Xiu, Yixin Zhang, Yuntong Wang, Zhibo Zhang, Lizhu Chen
Journal of Ultrasound in Medicine.2023; 42(6): 1345.     CrossRef
Biliatresone: progress in biliary atresia study
Jia-Jie Zhu, Yi-Fan Yang, Rui Dong, Shan Zheng
World Journal of Pediatrics.2023; 19(5): 417.     CrossRef
Vanishing prenatal sub-hepatic cyst associated with biliary atresia: A case report
Seung Won Burm, Ye Rin Lee, Hee Jin Yeon, Kyong Ihn, In Geol Ho, Hyun Joo Shin, Seok Joo Han
Journal of Pediatric Surgery Case Reports.2023; 96: 102689.     CrossRef
Fetal Abdominal Cystic Masses
Yaqin Wang, Xiaoguang Wang, Kaihui Zeng, Bing Wang, Dan Zhao, Zeyu Yang, Lizhu Chen
Journal of Ultrasound in Medicine.2022; 41(11): 2775.     CrossRef
Anomalies of the fetal gallbladder: pre-and postnatal correlations
Fred E. Avni, Catherine Garel, Nicolas Naccarella, St├ęphanie Franchi-Abella
Pediatric Radiology.2022; 53(4): 602.     CrossRef