Synchronous tele-ultrasonography is helpful for a naive operator to perform high-quality thyroid ultrasound examinations
Xiao-Long Li, Yi-Kang Sun, Qiao Wang, Zi-Tong Chen, Zhe-Bin Qian, Le-Hang Guo, Hui-Xiong Xu
Ultrasonography. 2022;41(4):650-660.   Published online 2022 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.14366/usg.21204
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tele-Mentored Handheld Ultrasound System for General Practitioners: A Prospective, Descriptive Study in Remote and Rural Communities
Yu-Jing Zhou, Le-Hang Guo, Xiao-Wan Bo, Li-Ping Sun, Yi-Feng Zhang, Hui-Hui Chai, Rui-Zhong Ye, Cheng-Zhong Peng, Chuan Qin, Hui-Xiong Xu
Diagnostics.2023; 13(18): 2932.     CrossRef
A 5G-based telerobotic ultrasound system provides qualified abdominal ultrasound services for patients on a rural island: a prospective and comparative study of 401 patients
Ya-Qin Zhang, Li-Ping Sun, Tian He, Le-Hang Guo, Hui Liu, Guang Xu, Hui Zhao, Qiao Wang, Jing Wang, Kai-Feng Yang, Guo-Chao Song, Bo-Yang Zhou, Hui-Xiong Xu, Chong-Ke Zhao
Abdominal Radiology.2023; 49(3): 942.     CrossRef