PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Ultrasonography10.14366/usg.210282022411140-149Differentiation of cystic biliary atresia and choledochal cysts using prenatal ultrasonographyLizhu Chen, Fujiao He, Kaihui Zeng, Bing Wang, Jingyu Li, Dan Zhao, Zeyu Yang, Weidong Renhttp://e-ultrasonography.org/upload/usg-21028.pdf, http://e-ultrasonography.org/journal/view.php?doi=10.14366/usg.21028, http://e-ultrasonography.org/upload/usg-21028.pdf
Journal of Paediatrics and Child Health10.1111/jpc.137792017544383-389Differentiation between cystic biliary atresia and choledochal cyst: A retrospective analysisJue Tang, Dan Zhang, Wei Liu, Ji-Xiao Zeng, Jia-Kang Yu, Yi Gaohttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1111%2Fjpc.13779, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/jpc.13779/fullpdf
Ultrasonography10.14366/usg.200612021402301-311Key imaging features for differentiating cystic biliary atresia from choledochal cyst: prenatal ultrasonography and postnatal ultrasonography and MRIHyun Joo Shin, Haesung Yoon, Seok Joo Han, Kyong Ihn, Hong Koh, Ja-Young Kwon, Mi-Jung Leehttp://e-ultrasonography.org/upload/usg-20061.pdf, http://e-ultrasonography.org/journal/view.php?doi=10.14366/usg.20061, http://e-ultrasonography.org/upload/usg-20061.pdf
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology10.1002/uog.22440202056S183-83VP09.08: Cystic biliary atresia or choledochal cysts: is it possible to be accurately differentiated prenatally?L. Chen, K. Zeng, Z. Yang, W. Renhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/uog.22440, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/uog.22440, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/uog.22440
Pediatric Radiology10.1007/s00247-009-1308-420093991019-1019Cystic biliary atresia is different from choledochal cystDaniele Pariente, Stephanie Franchi-Abellahttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00247-009-1308-4.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s00247-009-1308-4/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00247-009-1308-4
Journal of Pediatric Surgery10.1016/0022-3468(95)90094-21995303505Intrahepatic biliary cysts and cystic dilatation in biliary atresia after successful portoenterostomyTakeshi Miyanohttps://api.elsevier.com/content/article/PII:0022346895900942?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:0022346895900942?httpAccept=text/plain
Journal of Pediatric Surgery Case Reports10.1016/j.epsc.2021.101781202166101781Cystic biliary anomaly in a newborn with features of choledochal cyst and cystic biliary atresiaC.L. Berkowitz, A.W. Peters, J.D. Stratigis, P.D. Barone, A.V. Kadenhe-Chiweshe, P.S. Ohhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S2213576621000038?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S2213576621000038?httpAccept=text/plain
Journal of Ultrasound in Medicine10.7863/jum.2012.31.6.8332012316833-841Objective Differential Characteristics of Cystic Biliary Atresia and Choledochal Cysts in Neonates and Young InfantsLu-Yao Zhou, Bu-Yun Guan, Le Li, Zuo-Feng Xu, Chang-Ping Dai, Wei Wang, Hui-Min Xia, Xiao-Yan Xiehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.7863%2Fjum.2012.31.6.833, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.7863/jum.2012.31.6.833/fullpdf
Radiology Case Reports10.1016/j.radcr.2018.01.0252018132415-418Cystic biliary atresia: A distinct clinical entity that may mimic choledochal cystGary R. Schooler, Alisha Mavishttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1930043317304466?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1930043317304466?httpAccept=text/plain
Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract10.1016/b978-1-4377-2206-2.00110-x20131390-1396Biliary Atresia, Biliary Hypoplasia, and Choledochal CystStephen P. Dunnhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:B978143772206200110X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:B978143772206200110X?httpAccept=text/plain