PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Ultrasonography10.14366/usg.22039202342189-99Quantifying carotid stiffness in a pre-hypertensive population with ultrafast ultrasound imagingXuehui Ma, Zhengqiu Zhu, Yinping Wang, Bixiao Shen, Xuezhong Jiang, Wenjun Liu, Yiyun Wu, Chong Zou, Yun Luan, Hui Gao, Hui Huanghttp://e-ultrasonography.org/upload/usg-22039.pdf, http://e-ultrasonography.org/journal/view.php?doi=10.14366/usg.22039, http://e-ultrasonography.org/upload/usg-22039.pdf
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology10.1002/uog.124092013426644-652Carotid arterial intima-media thickness and arterial stiffness in pre-eclampsia: analysis witharadiofrequency ultrasound techniqueL.-J. Yuan, D. Xue, Y.-Y. Duan, T.-S. Cao, H.-G. Yang, N. Zhouhttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fuog.12409, https://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fuog.12409, http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/uog.12409/fullpdf
Journal of Ultrasound in Medicine10.1002/jum.14630201837122759-2767Carotid Artery Stiffness Assessment by Ultrafast Ultrasound Imaging: Feasibility and Potential Influencing FactorsFu‐shun Pan, Liang Yu, Jia Luo, Ri‐dong Wu, Ming Xu, Jin‐yu Liang, Yan‐ling Zheng, Xiao‐yan Xiehttps://api.wiley.com/onlinelibrary/tdm/v1/articles/10.1002%2Fjum.14630, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jum.14630, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full-xml/10.1002/jum.14630, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jum.14630
Frontiers in Physiology10.3389/fphys.2019.01330201910Carotid Stiffness Assessment With Ultrafast Ultrasound Imaging in Case of Bicuspid Aortic ValveGuillaume Goudot, Tristan Mirault, Lina Khider, Olivier Pedreira, Charles Cheng, Jonathan Porée, Maxime Gruest, Xavier Jeunemaître, Mathieu Pernot, Emmanuel Messashttps://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2019.01330/full
Journal of Cardiovascular Imaging10.4250/jcvi.2019.27.e392019273224Carotid Arterial Stiffness and Attenuated Heart Rate Recovery in Uncomplicated Hypertensive PatientsMi-Jeong Kimhttps://synapse.koreamed.org/pdf/10.4250/jcvi.2019.27.e39, https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4250/jcvi.2019.27.e39, https://e-jcvi.org/DOIx.php?id=10.4250/jcvi.2019.27.e39
Journal of the American College of Cardiology10.1016/j.jacc.2018.08.89020187216C205GW29-e1961 Noninvasive assessment of local carotid artery stiffness in elder humans by Ultrasound Ultrafast imagingLingyun Fang, Dan Zhang, Jing Wanghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S073510971836707X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S073510971836707X?httpAccept=text/plain
European Journal of Radiology10.1016/j.ejrad.2018.12.016201911134-40Relationship between carotid intima-media thickness and carotid artery stiffness assessed by ultrafast ultrasound imaging in patients with type 2 diabetesFu-shun Pan, Ming Xu, Liang Yu, Jia Luo, Man-ying Li, Jin-yu Liang, Yan-ling Zheng, Xiao-yan Xiehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0720048X18304534?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0720048X18304534?httpAccept=text/plain
Journal of Medical Ultrasonics10.1007/s10396-016-0755-42016442183-190Measurement of carotid pulse wave velocity using ultrafast ultrasound imaging in hypertensive patientsXiaopeng Li, Jue Jiang, Hong Zhang, Hua Wang, Donggang Han, Qi Zhou, Ya Gao, Shanshan Yu, Yanhua Qihttp://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10396-016-0755-4.pdf, http://link.springer.com/article/10.1007/s10396-016-0755-4/fulltext.html, http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10396-016-0755-4.pdf
Journal of Cardiovascular Ultrasound10.4250/jcu.2012.20.3.1342012203134The Correlation of Carotid Artery Stiffness with Heart Function in Hypertensive PatientsYusik Myung, Hye-Sun Seo, In Hyun Jung, Nae-Hee Lee, Jon Suh, Jae Huk Choi, Yoon Haeng Chohttps://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.4250/jcu.2012.20.3.134, https://synapse.koreamed.org/pdf/10.4250/jcu.2012.20.3.134, https://e-jcvi.org/DOIx.php?id=10.4250/jcu.2012.20.3.134
Atherosclerosis Supplements10.1016/s1567-5688(08)70524-5200891130IMPACT OF THE METABOLIC SYNDROME ON ARTERIAL STIFFNESS AND CAROTID ULTRASOUND TRAITS IS DIFFERENT BETWEEN HYPERTENSIVE AND NORMOTENSIVE KOREANSY.K. Kim, Y. Kim, S.H. Na, M.Y. Rhee, M.M. Leehttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567568808705245?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1567568808705245?httpAccept=text/plain