PublisherDOIYearVolumeIssuePageTitleAuthor(s)Link
Ultrasonography10.14366/usg.21265202342178-88Endoscopic ultrasonography is useful for predicting perforation in the endoscopic resection of gastric submucosal tumors originating from the muscularis propria: a retrospective case-control studyYi Lu, Xianhua Zhuo, Qinghua Zhong, Jiachen Sun, Chujun Li, Min Zhihttp://e-ultrasonography.org/upload/usg-21265.pdf, http://e-ultrasonography.org/journal/view.php?doi=10.14366/usg.21265, http://e-ultrasonography.org/upload/usg-21265.pdf
10.21203/rs.3.rs-21242/v12020Open submucosal tunneling endoscopic resection for special submucosal tumors originating from the muscularis propriaSilin Huang, Sufang Tu, Jingwen Fu, Xiaowei Tang, Genhua Yang, Wei Gonghttps://www.researchsquare.com/article/rs-21242/v1, https://www.researchsquare.com/article/rs-21242/v1.html
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2018.04.18872018876AB408-AB409Mo1126 COMPARISON BETWEEN ENDOSCOPIC SUBMUCOSAL DISSECTION AND SUBMUCOSAL TUNNELING ENDOSCOPIC RESECTION FOR ESOPHAGEAL SUBMUCOSAL TUMORS ORIGINATING FROM THE MUSCULARIS PROPRIA LAYERJunyu Zhu, Qinfang Li, Tao Chen, Pinghong Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071832162X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071832162X?httpAccept=text/plain
Surgical Endoscopy10.1007/s00464-022-09688-820223731806-1812Band-assisted endoscopic mucosal resection for small (≤ 1.5 cm) submucosal tumors originating from the muscularis propria in the gastric fundus: a prospective studyWeijin Pan, Ding Shihttps://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00464-022-09688-8.pdf, https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-022-09688-8/fulltext.html, https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00464-022-09688-8.pdf
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2016.03.5432016835AB435Mo1032 A Combination Method of Submucosal Tunneling Endoscopic Resection and Endoscopic Full-thickness Resection for the Treatment of Large Upper Gastrointestinal Submucosal Tumors Originating from the Muscularis Propria LayerWeifeng Chen, Ping-Hong Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071600804X?httpAccept=text/plain, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071600804X?httpAccept=text/xml
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2018.04.16362018876AB295-AB296Su1249 ENDOSCOPIC RESECTION FOR SMALL SUBMUCOSAL TUMORS ORIGINATING FROM THE MUSCULARIS PROPRIA LAYER IN THE GASTRIC FUNDUSBing Li, Zhipeng Qi, Ping-Hong Zhou, Yun-Shi Zhonghttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510718319114?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510718319114?httpAccept=text/plain
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2015.03.15752015815AB393Su1726 Submucosal Tunnel Endoscopic Resection for Upper Gastrointestinal Submucosal Tumors Originating From Muscularis Propria Layer Measuring ≧35mmYuyong Tan, Yuqian Zhou, Jie Zhang, Tianying Duan, Junfeng Zhou, Deliang Liuhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715017988?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715017988?httpAccept=text/plain
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2015.03.18712015815AB574Tu1730 Clinical Impact of Submucosal Tunneling Endoscopic Resection for the Treatment of Gastric Submucosal Tumors Originating From the Muscularis Propria LayerQuan-Lin Li, Jian-Wei Hu, Chen Zhang, Mei-Dong Xu, Li-Qing Yao, Ping-Hong Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715020945?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715020945?httpAccept=text/plain
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2018.04.1062018876AB91532 CLINICAL VALUES OF DENTAL FLOSS TRACTION ASSISTANCE IN ENDOSCOPIC FULL-THICKNESS RESECTION FOR SUBMUCOSAL TUMORS ORIGINATING FROM THE MUSCULARIS PROPRIA LAYER IN THE GASTRIC FUNDUSQiang Shi, Yunshi Zhong, Li-Qing Yao, Pinghong Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071830381X?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S001651071830381X?httpAccept=text/plain
Gastrointestinal Endoscopy10.1016/j.gie.2015.03.8322015815AB444Mo1502 The Value of Endoscopic Full-Thickness Resection for Gastric and Duodenal Submucosal Tumors Originating From the Muscularis Propria LayerChen Zhang, Quan-Lin Li, Mei-Dong Xu, Li-Qing Yao, Ping-Hong Zhouhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715010548?httpAccept=text/xml, https://api.elsevier.com/content/article/PII:S0016510715010548?httpAccept=text/plain